Dave: Enter.

TG: okay so walk me through this one